Regulamin

Regulamin konkursu z marką CD

Konkurs

Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

Organizatorzy Konkursu

Organizatorem Konkursu jest autor bloga Magiczne Inspiracje zwany dalej „Autorem Bloga”. Autor Bloga działa na zlecenie Agencji – „Multi Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-677), mieszczącą się przy ul. Cybernetyki 19 „B”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000465660, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5213436712.

Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Lornamead GmbH.

Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją Regulaminu Konkursu.

Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem: http://magiczne-inspiracje.blogspot.com/ 

Zasady Konkursu

Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na profilu Magiczne Inspiracje na Facebooku (https://www.facebook.com/Magiczne-inspiracje-795549980494862/). Konkurs skierowany jest do Uczestników, którzy w dniu jego rozpoczęcia ukończyli 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla fanów profilu Magiczne Inspiracje na Facebooku.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora ani osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

Zadanie Konkursowe brzmi: „Świąteczne inspiracje – jak w Święta zatroszczysz się o swoją skórę? Podziel się swoim inspirowanym naturą sposobem na świąteczną pielęgnację, która pozwoli odpocząć ciału i zmysłom.” Odpowiedź powinna być umieszczona i przesłana w komentarzu do konkursowego postu na profilu Magiczne Inspiracje na Facebooku (https://www.facebook.com/Magiczne-inspiracje-795549980494862/)

Konkurs będzie trwał od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 20 grudnia 2015 r., do godz. 23:59.

Nagrody w konkursie: 
* Nagroda główna: Świeca Yankee Candle o zapachu Lake Sunset + zestaw kosmetyków marki CD (Deo Atomizer i żel pod prysznic z linii cytrynowej oraz deo atomizer i roll-on z nowej linii Happy Deo)
* Nagrody dodatkowe: 2x zestaw kosmetyków marki CD (Deo Atomizer i żel pod prysznic z linii cytrynowej oraz deo atomizer i roll-on z nowej linii Happy Deo)

Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród

Spośród wszystkich osób biorących udział Autor Bloga oraz przedstawiciel firmy Lornamead wybiorą 3 najciekawsze odpowiedzi.

Wyłonienie zwycięzcy nastąpi dnia 23 grudnia 2015 r.

Informacja o zwycięzcy oraz osobach wyróżnionych w Konkursie zostanie opublikowana przez Autora Bloga na blogu lub na profilu na Facebooku.

Po wyłonieniu laureatów powinni się oni skontaktować z Autorem Bloga poprzez adres e-mail: magiccinspirations@gmail.com lub wiadomośc prywatną na facebooku, nie później niż w terminie do dnia 30 grudnia 2015 r. Po tym terminie laureaci nagród tracą do nich prawo.

Treść wiadomości, o której mowa w punkcie 4.4. powinna zawierać: imię i nazwisko, adres pocztowy, pod który powinna zostać wysłana nagroda, nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego.
Nie podanie którejkolwiek z informacji wskazanych w punkcie 4.5. skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody jako osoba nieuprawniona, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

Nagrodami w Konkursie są: 

* 1 zestaw składający się ze świecy Yankee Candle „Lake Sunset” i zestawu produktów kosmetycznych marki CD należących do firmy Lornamead GmbH o wartości 130 zł brutto
* 2 zestawy produktów kosmetycznych marki CD należących do firmy Lornamead GmbH o wartości 70 zł brutto każdy

Organizator oświadcza, że każda z nagród rzeczowych jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody, ani na ekwiwalent pieniężny.
Nagrody zostaną przesłane Uczestnikom za pośrednictwem Kuriera na adres i dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w punkcie 4.5. Regulaminu, w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania danych adresowych nagrodzonych Uczestników.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora.

Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także na opublikowanie swojego imienia i pierwszej litery nazwiska na stronie internetowej, o której mowa w punkcie 3.1. powyżej. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz przekazane przez Uczestników Konkursu dane adresowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników Konkursu jest Autor Bloga.

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem – przyznania i wydania nagrody. Administrator powierza Agencji – „Multi Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp. k. w Warszawie, przetwarzanie danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu w niezbędnym zakresie związanym z dostarczeniem nagród przyznanych w Konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Imię i nazwisko Zwycięzcy deklarowane w jego profilu na Facebook.com zostanie zamieszczone na stronie https://www.facebook.com/Magiczne-inspiracje-795549980494862/, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu. Jeżeli Zwycięzca nie zgadza się na opublikowanie jego danych na ww. stronie powinien wysłać na magiccinspirations@gmail.com sprzeciw wobec zamieszczenia danych na ww. stronie.
Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.

Prawa autorskie i pozostałe warunki prawne

W przypadku gdyby umieszczony na potrzeby Konkursu przez Uczestnika wpis w aplikacji miał charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z póź. Zm.), to znaczy będzie przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik korzystając z aplikacji niezbędnej do skorzystania z Konkursu, biorąc udział w Konkursie udziela Autorowi Bloga niewyłącznej  licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

* w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej o której mowa w punkcie 3.1 powyżej - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;

* w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;

* nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;

* eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;

* w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;

* wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.

Inne postanowienia

 Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Konkursu.

 Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłające-mail na adres: magiccinspirations@gmail.com

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)

2 komentarze: